foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thảo Quyên;  TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.0218/ Qu603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố và đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam tại các DNNVV tại TP. Trà Vinh; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam của các DNNVV tại TP. Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn