Tác giả: Trần Thị Cẩm Thu; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Th500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát, đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Thầu Vân -tỉnh Vĩnh Long. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) Công ty cổ phần Thầu Vân - tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.