foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tăng Thị Tú Anh; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.3/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng hệ thống BCTC tại các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm hoàn thiện về hệ thống BCTC thông qua việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến chất lượng của BCTC áp dụng tại các đơn vị này, từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện chất lượng BCTC của các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn