Tác giả: Mai Thị Cẩm Hồng; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511/ H455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát cuả luận văn là nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT trong các DNNVV tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Từ đó tác giả đưa ra những gợi ý về hàm ý và chính sách phù hợp để có thể tăng cường việc áp dụng KTQT trong các DNNVV tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre một các hiệu quả hơn.