Tác giả: La Bảo Vân; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ V121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả thực trạng về công tác kế toán tại KBNN Trà Vinh trong điều kiện áp dụng Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc hiện nay. Phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế; vướng mắc, khó khăn; xác định các nội dung cần khắc phục, cải tiến trong công tác kế toán tại KBNN Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh trong ngắn hạn và dài hạn.