Tác giả: Đặng Thị Trần Thi; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Th300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và phân tích đánh giá thực trạng KSNB trong quy trình chi ngân sách tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đánh giá ưu, nhược điểm và những nguyên nhân gây ra các nhược điểm đó. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện KSNB trong quy trình chi ngân sách tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.