Tác giả: Đoàn Phúc Linh, PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của tổ chức Công đoàn tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả TCCTKT của tổ chức Công đoàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.