Tác giả: Lê Ngọc Thi; TS. Lê Hoàng Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Th300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh.