foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Vũ Công Giao, Ngô Minh Hương (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2016.

Mô tả: 252Tr, 14,5x20,5cm. Số định danh: 323.09597/ Gi108. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1. Nhận thức về tiếp cận dựa trên quyền con người. Phần 2. Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động thực tế.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Võ Khánh Vinh.

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm XB: 2010.

Mô tả: 210Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Nội dung:

Chương 1. Lịch sử và lý luận về xung đột xã hội. Chương 2. Thực tiễn về xung đột xã hội ở Việt Nam hiện nay. Chương 3. Quan điểm, giải pháp về phòng ngừa và giải quyết xung đột xã hội ở nước ta hiện nay.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Phạm Hương Trà, ThS. Phạm Trần Thăng Long.

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. Năm XB: 2016.

Mô tả: 299Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về an sinh xã hội. Chương 2. Hệ thống an sinh xã hội trên thế giới. Chương 3. Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Chương 4. Các lĩnh vực chính sách trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Ngọc Hùng.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2015.

Mô tả: 491Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm. Số định danh: 301/ H513. Vị trí: Phòng Học liệu

Phần 1. Lịch sử ra đời hệ thống lý thuyết xã hội học. Phần 2. Nền tảng phát triển xã hội học hiện đại.Phần 3. Một số chủ thuyết xã hội học hiện đại. Phần 4. Một số chuyên đề lý thuyết xã hội học.

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Lương Văn Út.

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2009.

Mô tả: 294Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về xã hội học. Chương 2. Cơ cấu xã hội. Chương 3. Tổ chức xã hội. Chương 4. Thiết chế xã hội. Chương 5. Văn hóa. Chương 6. Xã hội hóa. Chương 7. Đời sống xã hội. Chương 8. Sự biến đổi xã hội và tính hiện đại. Chương 9. Các phương pháp nghiên cứu xã hội học.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn