foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phạm Bình Minh (chủ biên).

NXB: Chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm: 2011.

Mô tả: 367Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 327.209597/ M312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

1/ Triển khai chiến lược ngoại giao toàn diện thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XI. 2/ An ninh, phát triển và ảnh hưởng trong hoạt động đối ngoại. 3/ Đường lối đối ngoại Đại hội XI và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Đảng ta. 4/ Phát huy thành tựu, tiếp tục tăng cường và mở rộng đối ngoại Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI. 5/ Đối ngoại nhân dân dưới ánh sáng Đại hội XI của Đảng. 6/ Về đối tác và quan hệ đối tác của Việt Nam. 7/ Đối ngoại an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 8/ Hội nhập quốc tế: một số vần đề lý luận và thực tiễn. 9/ Công tác đối ngoại quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới. 10/ Bàn thêm về lợi ích quốc gia dân tộc trong hoạt động đối ngoại Việt Nam giai đoạn mới. 11/ Về vấn đề lợi ích quốc gia, dân tộc trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020. 12/ Lòng tin trong quan hệ quốc tế và định hướng chiến lược xây dựng lòng tin trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. 13/ Bàn về trách nhiệm của quốc gia trong quan hệ quốc tế. 14/ Tiếp cận vấn đề đưa các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu. 15/ Đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới. 16/ Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong tình hình mới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn