foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Viết Thống (tổng chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm XB: 2018. Mô tả: 287Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương mở đầu. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chương 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Chương 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn