foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Phạm Văn Sinh, GS. TS. Phạm Quang Phan (đồng chủ biên)

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm XB: 2018. Mô tả: 491Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 335.430711/ S312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn