foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Đinh Xuân Lý, CN. Nguyễn Đăng Quang.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật. Năm XB: 2018  .

Mô tả: 278Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 324.2597075/ Th455. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương 1: Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975). Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa. Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị. Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội. Chương 8: Đường lối đối ngoại.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn