Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng; GS. TS. Hồ Sĩ Quý (người hướng dẫn khoa học).

Học viện Khoa học Xã hội. Năm: 2015.

Mô tả: 101Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 305 895932 D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Từ góc độ triết học, luận án khảo sát, phân tích làm rõ việc giữ gìn và phát huy BSVH của cộng đồng người Khmer Nam Bộ với tính cách là một vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ đời sống của một cộng đồng lớn trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giữ gìn và phát huy BSVH của cộng đồng này trong sự tác động mạnh mẽ của TCH hiện nay.