Tác giả: Trần Thị Thanh Hoa; TS. Lê Phụng Hoàng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 117Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 327.43044 H401. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Đề tài được nghiên cứu nhằm là làm rõ mối quan hệ Đức-Pháp trong giai đoạn 1871-1919 thông qua vấn đề Alsace và Lorraine. Mặt khác, luận văn cũng muốn làm rõ vấn đề Alsace và Lorraine trong quan hệ Đức-Pháp không chỉ là vấn đề thị trường, nhân công hay nguyên nhiên liệu mà còn là vấn đề chủ quyền dân tộc.

Register to read more ...