foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Văn Mười; TS. Trần Chí Mỹ (người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn. Năm: 2012.

Mô tả: 127Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.85 M558. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về toàn cầu hóa và tác động của quá tình toàn cầu hóa đối với gia đình; thực trạng biến đổi của gia đình Việt Nam dưới tác động của quá trình toàn cầu hóa những năm qua, luận văn đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng gia đình Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay.

- Nhiệm vụ của luận văn: để đạt được mục đích trên, tác giả luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau đây

Thứ nhất, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về gia đình, về toàn cầu hóa, và tác động của toàn cầu hóa đối với gia đình.

Thứ hai, phân tích thực trạng biến đổi của gia đình Việt Nam dưới tác động của toàn cầu hóa hiện nay.

Thứ ba, đề xuất và luận giải một số phương hướng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn