Tác giả: Lê Thúy Hằng; PGS. TS. Nguyễn Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Năm: 2018.

Mô tả: 203Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.5/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở tỉnh Trà Vinh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; trên cơ sở đó chỉ rõ phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu để xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Trà Vinh hiện nay.