foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Thạch Ngọc Châu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 58Tr. Tài liệu giảng dạy.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu chung. Bài 1: Sơ lược về chữ Khmer. Bài 2: Phụ âm và nguyên âm không độc lập: ko, kho, to. Bài 3: Phụ âm và nguyên âm không độc lập: cho, tho, bo, so. Bài 4: Phụ âm và nguyên âm không độc lập: pho, đo, tho, chho. Bài 5: Các phụ âm và nguyên âm không độc lập: no, ho, lo, o. Bài 6: Ôn tập các phụ âm giọng O và nguyên âm không độc lập (theo giọng O). Bài 7: Phụ âm giọng Ô và nguyên âm không độc lập: chô, pô, rô, ngô. Bài 8: Phụ âm giọng Ô : chô, pô, rô, ngô; nguyên âm: ú, u, ơ, oam. Bài 9: Phụ âm giọng Ô : kô, nhô, pô, ngô. Bài 10: Phụ âm giọng Ô : phô, lô, tô. Bài 11: Phụ âm giọng Ô: thô, thô, nô, mô, đô. Bài 12: Các phụ âm giọng Ô : dô, khô, chhô, vô. Bài 13: Ôn tập 33 phụ âm, nguyên âm (theo phụ âm giọng O và Ô). Bài 14: Ghép từ với phụ âm cuối là: ko, cho, to , bo. Bài 15: Ghép từ với phụ âm cuối là: ngô, nhô, nô, mô. Bài 16: Ghép từ với phụ âm cuối là: dô, rô, lô, vô, so.

Chương 2: Các dấu ngữ âm. Bài 1: Dấu Ban-tok (dấu nhấn). Bài 2: Tập đọc. Bài 3: Dấu Răng chuột. Bài 4: Dấu Trây sap. Bài 5: Dấu Săng dột. Bài 6: Dấu Ăsđa.

Chương 3: Các chân phụ âm. Bài 1: Chân phụ âm mềm. Bài 2: Chân phụ âm cứng. Bài 3: Ôn tập chân phụ âm.

Chương 4: Các nguyên âm độc lập.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn