foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Đỗ Hồng Lan Chi, Bùi Lê Thanh Khiết, Nguyễn Thị Thanh Kiều, Lâm Minh Triết.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2014. Mô tả: 234Tr. Kích thước: 16x24cm

Nội dung:

Chương 1. Thế giới vi sinh vật. Chương 2. Trao đổi chất và sinh trưởng vi sinh vật. Chương 3. Vi sinh vật và các chu trình sinh địa hóa học. Chương 4. Vi sinh vật gây bệnh và ký sinh trùng trong nước thải sinh hoạt. Chương 5. Vi sinh  vật chỉ thị. Chương 6. Khử trùng nước và nước thải. Chương 7. Đại cương quá trình xử lý sinh học nước thải. Chương 8. Xử lý hiếu khí. Chương 9. Bùn hoạt tính. Chương 10. Xử lý kỵ khí. Chương 11. Hồ ổn định sinh học (hồ sinh vật). Chương 12. Xác định độc tính nước thải trong các công trình xử lý. Chương 13. Hạt keo khí và mùi có nguồn gốc sinh vật từ các công trình xử lý nước thải. Chương 14. Chuyên hóa sinh học các hợp chất dị sinh và kim loại trong công trình xử lý nước thải. Chương 15. Vi sinh vật trong hệ thống xử lý và phân phối nước cấp.

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Quang Tuyên.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2004. Mô tả: 168Tr. Kích thước: 19x27cm

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu môn học. Chương 2. Hình thái cấu tạo của vi sinh vật. Chương 3. Sinh lý học vi sinh vật. Chương 4. Di truyền học vi khuẩn. Chương 5. Virút (Virus). Chương 6. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đối với vi sinh vật. Chương 7. Sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Lê Duy Thành.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2001. Mô tả: 159Tr. Kích thước: 16x24cm

Giới thiệu:

Chương 1: Hệ thống di truyền kiểm soát tính không hợp ở thực vật. Chương 2: Ưu thế lai và ứng dụng của nó trong chọn giống thực vật. Chương 3: Di truyền đa bội thể và ứng dụng của nó trong chọn giống thực vật. Chương 4: Một số vấn đề về phát sinh đột biến thực nghiệm trong chọn giống thực vật. Chương 5: Lai tế bào soma. Chương 6: Kỹ thuật chuyển gen và ứng dụng của nó trong chọn giống thực vật.. Chương 7: Kỹ thuật RFLP trong nghiên cứu di truyền và chọn giống thực vật. Chương 8: Kỹ thuật PCR  và ứng dụng của nó trong chọn giống thực vật.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Ninh, Nguyễn Thị Minh Lan.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2005. Mô tả: 161Tr. Kích thước: 16x24cm

Giới thiệu:

Bài 1: Các dụng cụ dùng cho thực tập môn  Hệ thống học thực vật. Bài 2: Ngành Nấm nhày - Myxomycota, Ngành Nấm noãn - Oomycota và lớp Nấm tiếp hợp - Zygomycetes (thuộc ngành Eumycota). Bài 3: Lớp Nấm túi - Ascomycetes (thuộc ngành Eumycota). Bài 4: Lớp Nấm đảm - Basidiomycetes (thuộc ngành Eumycota). Bài 5: Ngành Tảo đỏ - Rhodophyta, ngành Tảo 2 rãnh - Dinophyta. Bài 6: Ngành Tảo roi lệch - Xanthophyta, ngành tảo Silic - Bacillariophyta. Bài 7: Ngành Tảo nâu - Phaeophyta, ngành Tảo mắt - Euglenophyta. Bài 8: Ngành Tảo lục - Chlorophyta, ngành địa y - Lichenophyta. Bài 9: Ngành Rêu - Bryophyta, ngành lá thông - psilotophyta, ngành thông đất - Lycopodiophyta. Bài 10: Ngành Tháp bút - Equisetophyta, ngành dương xỉ - Polipodiophyta. Bài 11: Ngành Thông - Pinophyta. Bài 12: Phân lớp Ngọc lan  - Magnolidae. Bài 13: Phân lớp Hoàng liên - Ranuculidae. Bài 14: Phân lớp Sau sau - Hamamelididae. Bài 15: Phân lớp Cẩm chướng - Caryophyllidae. Bài 16: Phân lớp Sổ - Dileniidae. Bài 17: Phân lớp Hoa hồng - Rosidae. Bài 18: Phân lớp Hoa môi - Lamiidae. Bài 19: Phân lớp trạch tả - Alismatidae, phân lớp Loa kèn - Liliidae. Bài 20: Phân lớp Thài lài - Commelinidae, phân lớp Cau - Arecidae.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Kiều Hữu Ảnh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2007. Mô tả: 503Tr. Kích thước: 19x27cm

Giới thiệu:

Chương 6. Khống chế sinh trưởng của vi sinh vật. Chương 7. Sinh học phân tử & di truyền học vi sinh vật. Chương 8. Công nghệ ADN & GENOMICS vi sinh vật. Chương 9. Vi sinh vật học thực phẩm và công nghiệp. Chương 10. Sinh thái học vi sinh vật.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn