foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Trang; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khái quát tình tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn 2 huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Trần Hoàng Kim Ngân; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ Ng121. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh. Từ đó đề xuất các hàm ý chính sách để tăng cường mức độ tuân thủ chính sách pháp luật thuế của doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Hoàng Thám; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959792/ Th104. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa trong và ngoài mô hình cánh đồng lớn để đề xuất giải pháp giúp nông hộ tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang nâng cao hiệu quả trồng lúa.

 

Tác giả: Phan Thị Hoàng Phúc; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Ph506. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của cán bộ công chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh. Qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của họ.

 

Tác giả: Trần Dung Hạnh; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ H107. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục tiêu chung là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và đề xuất một số hàm ý chính sách về sự hài lòng với công việc của GVMN trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn