foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Hoàng Thám; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959792/ Th104. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa trong và ngoài mô hình cánh đồng lớn để đề xuất giải pháp giúp nông hộ tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang nâng cao hiệu quả trồng lúa.

 

Tác giả: Phan Thị Hoàng Phúc; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Ph506. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của cán bộ công chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh. Qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của họ.

 

Tác giả: Trần Dung Hạnh; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ H107. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục tiêu chung là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và đề xuất một số hàm ý chính sách về sự hài lòng với công việc của GVMN trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

 

Tác giả: Vũ Thị Minh Chuyền; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959799/ Ch527. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát cơ sở lý luận và tình hình sản xuất lúa đặc sản của địa bàn tỉnh Sóc Trăng.Phân tích thực trạng sản xuất lúa đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất lúa đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

Tác giả: Trần Thanh Phong; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.642/ Ph431. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khái quát đặc điểm tình hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để xác định các nội dung và nhân tố phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng. Phân tích thực trạng phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để thấy kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng của tỉnh Hậu Giang.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn