foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Huy Cường; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ C561. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và đề xuất hàm ý chính sách để nâng cao tinh thần, động lực làm việc của người lao động tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Tác giả: Trương Quốc Tuấn; PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ T502. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm và thực tiễn, luận văn nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Phạm Hoài Nam; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ N104. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Phạm Văn Vĩnh; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 680.0959786/ V312. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng đào tạo nghề và việc làm cho lao động nông thôn tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2020.Đề xuất giải pháp hoàn thiiện công tác ĐTN cho LĐNT tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Hương; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.11/ H561. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Đề xuất các hàm ý chính sách nâng cao khả năng khởi nghiệp của thanh niên nông thôn thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn