foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trung Tình; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 354.36724/ T312. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khái quát tình hình đầu tư XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Đánh giá công tác QL đầu tư XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Đề xuất giải pháp hoàn thiện QL đầu tư XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

 

Tác giả: Nguyễn Trung Nghiệp; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.3822/ Ngh307. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của nghiên cứu là đánh giá giá trị cảm nhận (GTCN) của người dân khi tham gia BHYT tại thành phố Hà Tiên, từ đó đưa ra hàm ý chính sách làm tăng giá trị cảm nhận của người dân về BHYT tại địa bàn thành phố Hà Tiên.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.24/ Tr120. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá một số thực trạng trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, phân tích các kết quả đã đạt được, tìm ra những hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Nhã; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.460959786/ Nh100. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp giảm nghèo tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Quang Hồng Phúc; TS. Phan Văn Đàn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959786/ Ph506. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nội dung đề tài nhằm phân tích thực trạng hiện hữu của hợp tác xã trong thời gian qua, những thành tựu, những hạn chế, chưa thực hiện hoàn chỉnh, những khó khăn vướng mắc, tìm hiểu nguyên nhân, những yếu tố thật sự ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ làm cho sự phát triển của hợp tác xã chưa thể phát huy hết lợi thế để phát triển. Từ những nghiên cứu, nhận định thực tế làm cơ sở đề ra những giải pháp để phát huy những thế mạnh, những ưu điểm đã đạt được và khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nông nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn