foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Hải; TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất giải pháp phát triển HTX NN theo hướng bền vững trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về HTX và HTX NN;

- Phân tích thực trạng hoạt động HTXNN trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2017;

- Đề xuất một số giải pháp phát triển theo hướng bền vững thời gian tới.

Tác giả: Hồng Minh Huấn; PGS. TS. Võ Thành Danh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.83/H502.Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietinbank - Chi nhánh Cần Thơ, từ đó nhận xét những điểm mạnh và hạn chế nhằm làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietinbank - Chi nhánh Cần Thơ;

- Đánh giá, nhận xét những điểm mạnh và hạn chế về năng lực cạnh tranh của Vietinbank - Chi nhánh Cần Thơ;

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietinbank - Chi nhánh Cần Thơ.

 

Tác giả: Tạ Minh Phong; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển NNL của các ĐVSNCL trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã Cai Lậy.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích và đánh giá hiện trạng phát triển NNL, kết hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CC, VC trong các ĐVSNCL ở thị xã Cai Lậy. Qua đó, cũng tìm ra những ưu điểm và tồn tại, hạn chế;

- Xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phát triển NNL;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển NNL trong các ĐVSNCL ở thị xã Cai Lậy giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

 

Tác giả: Phan Thùy Duyên; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng nhằm xác định những thế mạnh, cũng như những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động khai thác và phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát triển du lịch văn hóa Tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới được tốt hơn.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát triển du lịch văn hóa để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch văn hóa;

- Phân tích thực trạng phát triển du lịch văn hóa tại Tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 – 2016, phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, nhằm xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong hoạt động du lịch văn hóa địa phương;

- Đề xuất các giải pháp, nhằm góp phần phát triển du lịch văn hóa của Tỉnh Trà Vinh trong tương lai.

 

Tác giả: Ngô Tấn Nhựt; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động nói chung. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn khách quan trong điều kiện kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập của nước ta hiện nay. Qua đó, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật lao động Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận như khái niệm, đặc điểm của đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, ý nghĩa và hệ quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người sử dụng lao động trong quan hệ lao động;

- Nghiên cứu sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật và nội dung điều chỉnh bằng pháp luật đối với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để làm cơ sở đánh giá tính hợp lý của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động về phía lao động;

- Nghiên cứu thực trạng pháp luật nước ta về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động về phía người lao động và thực hiện các quy trình này nhằm tìm ra những điểm bất cập, chưa hợp lý của các quy định hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động;

- Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động về phía người sử dụng lao động ở Việt Nam.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.