foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh; TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / M107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về vốn huy động và điều chuyển vốn nội bộ, các cơ chế quản lý vốn của các ngân hàng thương mại.

Mục tiêu cụ thể:

So sánh những ưu và nhược điểm của từng cơ chế quản lý vốn để làm cơ sở nghiên cứu cho quá trình triển khai và ứng dụng Cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Rút ra những thành tựu và tồn tại qua thực tiễn ứng dụng Cơ chế quản lý vốn tập trung. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện Cơ chế này tại SCB.

Tác giả: Lưu Thiên Trang; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.4012 / Tr106 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoạch định chiến lược phát triển phát triển nông nghiệp bền vững huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược, chiến lược phát triển và nông nghiệp bền vững;

- Đánh giá thực trạng ngành nông nghiệp huyện Càng Long trong việc phát triển ngành nông nghiệp nói chung, xác định cơ hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu và các nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình phát triển ngành nông nghiệp;

- Hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững và đề ra giải pháp cho huyện Càng Long đến năm 2025;

Tác giả: Lê Minh Tâm; TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.205 / T120 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận về thuế và công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế;

- Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre trong thời gian qua;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

Tác giả: Huỳnh Minh Giám; TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.24 / Gi104 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các hành vi gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các DN trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về tình hình thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

- Phân tích các hành vi gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bến Tre;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tác giả: Trần Vũ Phong; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.6 / Ph431 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện Vũng Liêm đến năm 2025

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động đầu tư công tại huyện Vũng Liêm, giai đoạn 2012 – 2016 để thấy những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong đầu tư công thời gian qua;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện Vũng Liêm đến năm 2025.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.