foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trung Đông; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.67 / Đ455 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng quản lý đầu tư công từ ngân sách nhà nước ở Huyện Cái Nước, từ đó đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công từ NSNN ở Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng quản lý đầu tư công từ nguồn vốn NSNN ở Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2010 - 2017;

- Đề xuất những giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công từ NSNN ở Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau trong thời gian tới;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu tư công từ Ngân sách nhà nước ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Tác giả: Trần Thị Chọn; TS. Nguyễn Thị Thư (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707 / Ch429 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Thứ nhất, làm rõ cơ sở lý luận về đại lý thương mại;

- Thứ hai, làm rõ cơ sở pháp lý về đại lý thương mại theo Luật thương mại năm 2005;

- Thứ ba, làm rõ những bất cập, hạn chế khi áp dụng các quy định của pháp luật về đại lý thương mại trong thực tiễn;

- Thứ tư, đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện các quy định của pháp luật về đại lý thương mại.

Tác giả: Huỳnh Văn Liếu; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.207/L309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý thu thuế, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hoá và làm rõ được cơ sở lý luận về quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói chung.;

- Phân tích được thực trạng quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012 - 2016, làm rõ những kết quả, hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế này;

- Đề xuất được các giải pháp đổi mới nhằm tăng cường quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre phù hợp với điều kiện mới.

Tác giả: Nguyễn Trung Hòa; TS. Trần Minh Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.11/H401. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực hiện đề tài này nhằm mô tả, phân tích, đánh thực trạng khởi nghiệp của doanh nghiệp tại huyện Gò Công Tây giai đoạn 2013-2017 và đề xuất các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp của doanh nghiệp tại huyện Gò Công Tây giai đoạn 2018-2022.

Mục tiêu cụ thể:

- Cơ sở lý thuyết về khởi nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến khởi nghiệp của doanh nghiệp;

- Phân tích thực trạng khởi nghiệp của doanh nghiệp tại huyện Gò Công Tây giai đoạn 2013-2017;

- Đề xuất các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp của doanh nghiệp tại huyện Gò Công Tây giai đoạn 2018-2022.

Tác giả: Trần Bích Liên; TS. Huỳnh Văn Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.401/L305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và kiểm tra nông thôn mới tại huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý và kiểm tra NTM trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng công tác quản lý và kiểm tra nông thôn mới tại huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh trong thời gian từ năm 2012-2016, để xác định những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác hoạt động quản lý và kiểm tra NTM;

- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý và kiểm tra nông thôn mới tại huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.