foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thiện Thuận, TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 100tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011 - 2016 để thấy được các tồn tại, yếu kém. Từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp để đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011-2016 để có cái nhìn toàn diện vấn đề: những điểm làm tốt, những điểm còn hạn chế, yếu kém trong thu hút đầu tư; cũng như tìm ra các nguyên nhân của những thành công và hạn chế đó;

Dựa trên các nguyên nhân của những thành công và hạn chế, tác giả đề xuất một số giải pháp thích hợp và có tính khả thi nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025.

Register to read more ...

Tác giả: Lương Quang Thông, TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 84tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp công tác quản trị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Mục tiêu cụ thể:

- Cơ sở lý thuyết về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực;

- Phân tích thực trạng trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị và thực hiện nội dung các chức năng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần;

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo.

Register to read more ...

Tác giả: Kim Thành Luân, PGS. TS. Nguyễn Văn Ngãi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 63tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Qua đó đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cho hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn nghiên cứu.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số khuyến nghị, hàm ý chính sách phát triển tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Thị Sáu, TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 97tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách của hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá tình hình đầu tư vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo trong 04 năm 2014- 6/2017 và hiệu quả sử dụng vốn vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014- 6/2017;

- Xác định các yếu tổ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay tín dụng chính sách của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Thành, TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 93tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh;

Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Lách;

Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực Kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Lách trong thời gian tới.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.