Tác giả: Lương Quang Thông, TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 84tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp công tác quản trị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Mục tiêu cụ thể:

- Cơ sở lý thuyết về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực;

- Phân tích thực trạng trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị và thực hiện nội dung các chức năng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần;

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo.

Register to read more ...