Tác giả: Ngô Tấn Nhựt; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động nói chung. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn khách quan trong điều kiện kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập của nước ta hiện nay. Qua đó, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật lao động Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận như khái niệm, đặc điểm của đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, ý nghĩa và hệ quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người sử dụng lao động trong quan hệ lao động;

- Nghiên cứu sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật và nội dung điều chỉnh bằng pháp luật đối với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để làm cơ sở đánh giá tính hợp lý của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động về phía lao động;

- Nghiên cứu thực trạng pháp luật nước ta về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động về phía người lao động và thực hiện các quy trình này nhằm tìm ra những điểm bất cập, chưa hợp lý của các quy định hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động;

- Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động về phía người sử dụng lao động ở Việt Nam.