Tác giả: Phan Thùy Duyên; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng nhằm xác định những thế mạnh, cũng như những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động khai thác và phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát triển du lịch văn hóa Tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới được tốt hơn.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát triển du lịch văn hóa để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch văn hóa;

- Phân tích thực trạng phát triển du lịch văn hóa tại Tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 – 2016, phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, nhằm xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong hoạt động du lịch văn hóa địa phương;

- Đề xuất các giải pháp, nhằm góp phần phát triển du lịch văn hóa của Tỉnh Trà Vinh trong tương lai.