Tác giả: Tạ Minh Phong; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển NNL của các ĐVSNCL trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã Cai Lậy.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích và đánh giá hiện trạng phát triển NNL, kết hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CC, VC trong các ĐVSNCL ở thị xã Cai Lậy. Qua đó, cũng tìm ra những ưu điểm và tồn tại, hạn chế;

- Xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phát triển NNL;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển NNL trong các ĐVSNCL ở thị xã Cai Lậy giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.