Tác giả: Hồng Minh Huấn; PGS. TS. Võ Thành Danh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.83/H502.Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietinbank - Chi nhánh Cần Thơ, từ đó nhận xét những điểm mạnh và hạn chế nhằm làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietinbank - Chi nhánh Cần Thơ;

- Đánh giá, nhận xét những điểm mạnh và hạn chế về năng lực cạnh tranh của Vietinbank - Chi nhánh Cần Thơ;

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietinbank - Chi nhánh Cần Thơ.