Tác giả: Nguyễn Thanh Hải; TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất giải pháp phát triển HTX NN theo hướng bền vững trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về HTX và HTX NN;

- Phân tích thực trạng hoạt động HTXNN trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2017;

- Đề xuất một số giải pháp phát triển theo hướng bền vững thời gian tới.