Tác giả: Trần Chí Cường; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 / C561 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu thực trạng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, xác định và phân tích các nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các DNNVSN. Từ đó đưa ra giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng cho các DNNVSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng tiếp cận vốn vay ngân hàng của DNNVSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Xác định và phân tích các nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của DNNVSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất hàm ý chính sách để nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng cho các DNNVSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.