Tác giả: Nguyễn Văn Tân; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.271 / T121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại huyện Vũng Liêm. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu tổng quan về ngành thuế Vũng Liêm và tình hình hoạt động quản lý quản lý thuế GTGT trên địa bàn huyện Vũng Liêm;

- Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý thuế thuế GTGT tại huyện Vũng Liêm;

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại huyện Vũng Liêm.