Tác giả: Lương Hoàng Trung Đan; PGS. TS. Nguyễn Thuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / Đ105 552. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó gợi ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

- Gợi ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.