Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh; TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.404 / A107.  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài này là đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn trong thời gian qua;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn trong thời gian qua;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn trong thời gian tới.