Tác giả: Trương Thanh Vũ; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / V500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng động lực làm việc và các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc cho các cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng động lực làm việc của cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang;

- Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang.