Tác giả: Nguyễn Thị Châu Minh Hạnh; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.70959786/ H107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng vi mô của hộ phụ nữ nghèo tại Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng vi mô của hộ phụ nữ nghèo tại Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh.