Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Xuyến; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786/ X527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng giảm nghèo tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Đề xuất các giải pháp giảm nghèo trên địa bàn thời gian tới.