Tác giả: Trần An Phương; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là xác định được các yếu tố, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Trà Vinh đồng thời đề xuất hàm ý chính sách để nâng cao sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo sau đại học của Trường Đại học Trà Vinh.