Tác giả: Lê Minh Thư; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959795/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Đề xuất các hàm ý chính sách góp phần cải thiện thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.