Tác giả: Nguyễn Văn Lâm; PGS. TS. Quan Minh Nhựt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ L120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn tập trung phân tích tình hình thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.