Tác giả: Võ Thị Bích Hương; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.7/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Bến Tre, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.