Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Hà; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.6/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.