Tác giả: Nguyễn Phương Thúy; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ BHXH ngắn hạn tại tỉnh Kiên Giang, từ đó, đề xuất các hàm ý chính sách để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ BHXH ngắn hạn tại tỉnh Kiên Giang.