Tác giả: Phùng Ngọc Ngoan; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Ng406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân sống gần KCN Sông Hậu và KCN Tân Phú Thạnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Từ đó đưa ra các hàm ý chính sách nhằm gia tăng sự hài lòng của người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi dự án KCN.