Tác giả: Hàng Thị Nga; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.25/ Ng100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu phân tích thực trạng đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT) huyện Hòa Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.