Tác giả: Trần Thị Đỗ Quyên; PGS. TS. Đặng Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4959797/ Qu603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp giáo dục công huyện Hòa Bình. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp giáo dục công trực thuộc huyện Hòa Bình thời gian tới.