Tác giả: Mã Thanh Phương; TS. Phan Văn Đàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi tôm sú TC, BTC trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.